preloader image

Regulamin bonu podarunkowego
Zasady wykorzystania Bonu Podarunkowego LennyLamb.


 1. Po otrzymaniu Bonu Podarunkowego prosimy o zgłoszenie jego kodu na maila: contact@lennylamb.com. Bon Podarunkowy LennyLamb podlega realizacji wyłącznie w sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę, o adresie lennylamb.com.

 2. Bon Podarunkowy LennyLamb jest ważny 12 miesięcy od daty jego zakupu. Okres ważności Bonu Podarunkowego LennyLamb nie może zostać przedłużony.

 3. Bon Podarunkowy LennyLamb nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

 4. Bon Podarunkowy LennyLamb nie wymaga aktywacji i jest gotowy do użycia niezwłocznie po jego otrzymaniu. Wydanie Bonu Podarunkowego LennyLamb następuje bezpośrednio po zakupie i jest on przesyłany na podany w formularzu adres mailowy. Bon Podarunkowy LennyLamb uprawnia do jego realizacji w sklepie internetowym lennylamb.com.

 5. Z Bonu Podarunkowego LennyLamb może korzystać Nabywca – osoba która Bon Podarunkowy LennyLamb nabyła (dokonała przekazania środków pieniężnych na rzecz LennyLamb Sp. z o.o. Sp. k. w wysokości równej wartości bonu), lub inna osoba – Użytkownik (która otrzymała Bon Podarunkowy LennyLamb w prezencie od Nabywcy).

 6. Prosimy o nieudostępnianie kodu Bonu Podarunkowego LennyLamb osobom nieuprawnionym do wykorzystania go. Firma LennyLamb Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie kodu Bonu Podarunkowego LennyLamb przez osobę do tego nieuprawnioną.

 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe LennyLamb, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu Podarunkowego LennyLamb po jego wydaniu Nabywcy.

 8. W przypadku gdy wartość Bonu Podarunkowego LennyLamb jest wyższa niż wartość nabywanych za pośrednictwem lennylamb.com produktów LennyLamb, z Bonu Podarunkowego LennyLamb można skorzystać ponownie do wyczerpania pozostałej wartości Bonu Podarunkowego LennyLamb (wartość Bonu Podarunkowego LennyLamb pomniejszana jest automatycznie o wartość nabytej za jego pośrednictwem usługi LennyLamb). Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce.

 9. W przypadku zakupu produktów o wartości wyższej niż wartość nominalna Bonu Podarunkowego LennyLamb, korzystający z Bonu Podarunkowego LennyLamb jest zobowiązany do dokonania dopłaty kwoty stanowiącej różnicę między wartością zakupionych produktów a wartością nominalną Bonu Podarunkowego LennyLamb.

 10. W przypadku upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego LennyLamb ani Nabywcy, ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych z Bonu Podarunkowego LennyLamb w okresie jego ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego LennyLamb w następujących przypadkach:

 • upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego LennyLamb;

 • uzasadnionej wątpliwości odnośnie do autentyczności Bonu Podarunkowego LennyLamb;

 • uszkodzenia Bonu Podarunkowego LennyLamb w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych danych;

 • wystąpienia niezależnej od Wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z Bonu Podarunkowego LennyLamb w sklepie internetowym lennylamb.com.

 1. Podczas składania zamówienia należy podać tylko jeden kod Bonu Podarunkowego LennyLamb. Jeżeli osoba uprawniona posiada dwa osobne Bony Podarunkowe LennyLamb, powinna wykorzystać je przy dwóch niezależnych zamówieniach.

 2. Towary nabyte w sklepie internetowym lennylamb.com z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego LennyLamb podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą w sklepie internetowym lennylamb.com polityką zwrotu towarów. W przypadku zwrotu towarów nabytych w sklepie internetowym lennylamb.com z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego LennyLamb zwrot środków odbywa się tylko i wyłącznie na nowo wydany w tym celu Bon Podarunkowy LennyLamb. Termin ważności nowego Bonu Podarunkowego LennyLamb rozpoczyna się w miesiącu jego wydania i kończy z ostatnim dniem miesiąca podanego na bonie.

 3. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Bonów Podarunkowych LennyLamb będą rozpatrywane przez Wydawcę na zasadach obowiązujących w LennyLamb Sp. z o.o. Sp. k. oraz umieszczonych w zakładce na stronie lennylamb.com.

 4. Do wszelkich spraw nieuwzględnionych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 5. Regulamin Bonów Podarunkowych LennyLamb dostępny jest na stronie internetowej lennylamb.com.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2017 roku i obowiązuje w odniesieniu do Bonów Podarunkowych LennyLamb wydanych począwszy od tej daty.